11.2.2019

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ:

O přijetí dětí rozhodují pedagogové mateřské školy a zřizovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

  • sourozenci již docházejících dětí
  • kapacita mateřské školy a model docházky
  • věk a zralost dítěte pro předškolní docházku
  • soulad rodičů s filozofií a pravidly MŠ Kosí hnízdo a projevený zájem o docházku
  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami a výchovou vedoucí k ekologii a trvale udržitelnému způsobu života, tím se rozumí konzumace především stravy rostlinného původu, produktů lokálního hospodářství, výchova vedoucí k samozásobení, neplýtvání vodou a energiemi, využívání lokálních zdrojů
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Není možné přijmout dítě bez osobního setkání s ním a alespoň jedním jeho rodičem.

Místo je garantováno na základě uhrazeného registračního poplatku ve výši 2200,- uhrazeného v hotovosti na infoschůzce s rodiči nově přijatých dětí. Registrační poplatek, ponížený o administrativní  poplatek ve výši 200,- bude vrácen skutečně zapsaným a docházejícím dětem ke konci kalendářního roku,  v prosinci. V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.